Dokumenty Spółki

Dokumenty Spółki

Wysokość należnej opłaty  przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym ustawą, za rok 2020: 6928,79 zł